در حال بارگزاری...

VCP6-DCV Official Cert Guide (Exam #2V0-621) 3rd Edition

دانلود کتاب VCP6-DCV Official Cert Guide (Exam #2V0-621), 3rd Edition

VCP6 DCV study guide by vladan.fr

دانلود آموزش قدم به قدم VCP6 DCV ارائه شده توسط وب سایت vladan.fr

VMWare vSphere 6.0 High Availability Deepdive

دانلود کتاب VMWare vSphere 6.0 High Availability Deepdive

Mastering VMware vSphere 6

دانلود کتاب Mastering VMware vSphere 6

Getting Started with VMware Virtual SAN

دانلود کتاب Getting Started with VMware Virtual SAN